عملکرد کابل شارژ ماشین الکتریکی
- Jan 21, 2017 -

وسیله نقلیه الکتریکی کابل شارژ به عنوان سیم های جدید اخیر و کابل، دارای نیازهای منحصر به فرد، سیم و کابل کالا استانداردهای موجود انجام عملکرد برآورده نمی

مورد نیاز، نیاز به استانداردهای محصول کابل شارژ جداگانه، ارائه مبنایی برای تحقیق و توسعه و تولید سیم و کابل از مواد جدید می تواند نیازهای کابل شارژ، مناسب برای شارژ کابل دیدار، تبدیل به یک جهت شارژ مواد کابل، بر اساس نیاز به توسعه مواد جدید در اسرع وقت شارژ استانداردهای محصول کابل.


کپی رایت © BESEN-گروه همه حقوق محفوظ است.